REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU WYPOŻYCZANEGO PRZEZ GRASS TOOLS M&M MILENA HERMANOWICZ

Wynajmujący GRASS TOOLS M&M MILENA HERMANOWICZ zwany dalej GRASS TOOLS zawiera z Najemcą określonym w Umowie Najmu Sprzętu, umowę na następujących warunkach:

§ 1

GRASS TOOLS oddaje w najem Najemcy wymienione w dokumencie Umowie Najmu Sprzętu narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu. GRASS TOOLS udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wyda Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym.

§ 2

Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu wskazanym w dokumencie Umowa Najmu Sprzętu. Na jakąkolwiek zmianę miejsca używania przedmiotu najmu oraz zmianę jego zastosowania, Najemca musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę GRASS TOOLS oraz jest zobowiązany do informowania GRASS TOOLS o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na powyższe. GRASS TOOLS uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie.

§ 3

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed GRASS TOOLS za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nieleżących po stronie GRASS TOOLS. Najemca będzie zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

2. GRASS TOOLS oddaje w Najem przedmiot najmu z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do oddania przedmiotu najmu ze zbiornikiem paliwa zatankowanym do pełna. W przypadku nie wywiązania się z umowy, Najemca zostanie obciążony kwotą wynikającą z różnicy w zbiorniku paliwa. 

2. GRASS TOOLS zastrzega możliwość uzależnienia wydania przedmiotu najmu od wpłacenia przez Najemcę kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo przez Strony uzgadniana. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w gotówce podczas zwrotu przedmiotu Najmu.

§ 4

1. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu GRASS TOOLS wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od stwierdzenia kradzieży. Wartość odtworzeniowa to aktualna cena maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. Gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową liczoną jak w ust. 1 powyżej w terminie 7 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia.

3. O zdarzeniach określonych w ust. 1 i 2 Najemca powiadomi GRASS TOOLS telefonicznie lub na piśmie w terminie 3 dni od zdarzenia, a w wypadku kradzieży Najemca zawiadomi organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, GRASS TOOLS naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie wg stawek dobowych.

§ 5

GRASS TOOLS zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby za pomocą, których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne z udziałem przedmiotu najmu. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez GRASS TOOLS odpowiednich części zamiennych. O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest informować niezwłocznie GRASS TOOLS w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli niezdatność przedmiotu najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie GRASS TOOLS, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do GRASS TOOLS.

§ 6

1. Po upływie okresu najmu oraz po rozwiązaniu umowy, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu GRASS TOOLS. Jeżeli zwrot przedmiotu najmu odbywa się w innym miejscu niż w miejscu jego pobrania, Najemca zobowiązany jest uzgodnić z GRASS TOOLS miejsce i termin zwrotu przedmiotu najmu. Za ważny i skuteczny zwrot przedmiotu najmu uważać się będzie jedynie oddanie GRASS TOOLS przedmiotu najmu czystego i w takim stanie, w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wskutek prawidłowego używania.

2. Niedokonanie zwrotu przedmiotu najmu w sposób określony w ust.1 oznacza, iż Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu i ilości wyszczególnionych w Umowie Najmu Sprzętu.

3. Jeśli przedmiot najmu został w trakcie najmu utracony, za zakończenie umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty odtworzeniowej.

§ 7

Najemca nie może bez zgody GRASS TOOLS przelać swoich praw i obowiązków z umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody GRASS TOOLS, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie.

§ 8

GRASS TOOLS uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

– Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób

-Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody GRASS TOOLS

– Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie

§ 9

Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji użytkowani oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. GRASS TOOLS zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego wyznaczonego przez GRASS TOOLS, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.

§ 10

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.

§ 11

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawy związane z uzgodnieniem terminu i miejsca zwrotu sprzętu oraz przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez GRASS TOOLS mogą być uzgadniane w formie e-mailowej, pod warunkiem, że wcześniej Strony określą adresy e-mail w zamówieniu lub dokumencie Umowy Najmu Sprzętu

§ 12

Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Najemcę Umowy Najmu Sprzętu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.